محصولات

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربو اچ دی هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IR

HD 1080P IR Bullet Camera
3,460,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو اچ دی هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IRMM

HD 1080p Indoor IR Dome Camera
2,990,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IR

HD1080P IR Turret Camera
3,300,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IRM

HD 1080p Indoor IR Dome Camera
3,460,000 ریال

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT3

HD1080P EXIR Bullet Camera
4,650,000 ریال

دوربین بولت 2.0 مگا پیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT5

HD1080P EXIR Bullet Camera
5,180,000 ریال

دوربین بولت لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D1T-(A)VFIR3

HD1080P Outdoor Vari-focal IR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D1T-(A)VFIR3

HD1080P Vari-focal IR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE16D0T-WL5

HD 1080p White Supplement Light Bullet Camera
6,750,000 ریال

دوربین دام 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D7T-IT3Z

HD1080P WDR Motorized VF EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگا پیکسل استارلایت هایک ویژن

DS-2CE16D8T-IT

2MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE56D8T-ITM

2MP Ultra Low-Light EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE56D8T-IT1

2MP Ultra Low-Light EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE16D8T-IT3

2MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE16D8T-IT3Z

2MP Ultra Low-Light VF EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایتPOC)

DS-2CE16D8T-ITE

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Bullet Camera
6,850,000 ریال

دوربین دام 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایتPOC)

DS-2CE56D8T-ITME

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Turret Camera
6,850,000 ریال

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایتPOC)

DS-2CE16D8T-IT3E

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Bullet Camera
8,210,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن(استارلایت POC)

DS-2CE56D8T-IT1E

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Turret Camera
7,190,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT3

HD1080P EXIR Turret Camera
4,430,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT1

HD1080P EXIR Turret Camera
3,860,000 ریال